Tóm Lược Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh

Providence Hospital có một sự cam kết và tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi người với sự quan tâm đặc biệt đến những người hiện đang phải vất vả vượt qua các hàng rào cản để được tiếp tục các dịch vụ y tế. Providence Hospital có một sự cam kết đồng đều để quản lý các nguồn tài nguyên y tế của mình như một dịch vụ cho toàn thể cộng đồng. Trong việc đẩy mạnh thêm các nguyên tắc này, Providence Hospital cung cấp sự trợ giúp tài chánh cho một số người được chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc cần thiết khác về y khoa từ Providence Hospital. Bản tóm lược này cho cái nhìn tổng quan sơ lược về Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh của Providence Hospital.

Ai Hội Đủ Điều Kiện?
Quý vị có thể có được sự trợ giúp tài chánh. Trợ giúp tài chánh thường được quyết định theo tổng lợi tức trong gia đình của quý vị so với mức Nghèo Khó mà Liên Bang Quy Định. Nếu thu nhập của quý vị dưới hoặc bằng 250% mức Nghèo Khó mà Liên Bang Quy Định, quý vị sẽ được chăm sóc từ thiện trả hết 100% khoản phí tổn mà quý vị phải chịu trách nhiệm[, except for a small flat charge for services] . Nếu thu nhập của quý vị trên 250% mức Nghèo Khó mà Liên Bang Quy Định, nhưng không quá 400% mức Nghèo Khó mà Liên Bang Quy Định, quý vị có thể được hưởng mức giá giảm dựa theo một thang đo đối chiếu. Bệnh nhân nào hội đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh sẽ không bị tính tiền cho sự chăm sóc hội đủ điều kiện nhiều hơn số tiền thường được gửi hoá đơn cho các bệnh nhân có bảo hiểm.

Các Dịch Vụ Nào Được Bao Trả?
Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh áp dụng cho chăm sóc khẩn cấp và sự chăm sóc cần thiết khác về y khoa. Các điều khoản này đã được xác định trong Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh. Các dịch vụ tự chọn không được bao trả theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh.

Các Dịch Vụ Nào Được Bao Trả?
Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh áp dụng cho chăm sóc khẩn cấp và sự chăm sóc cần thiết khác về y khoa. Các điều khoản này đã được xác định trong Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh. Các dịch vụ tự chọn không được bao trả theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh.

Tôi Có Thể Làm Đơn Như Thế Nào?
Để làm đơn xin giúp trợ giúp tài chánh, quý vị sẽ thường điền vào một đơn xin và cung cấp các tài liệu hỗ trợ, như được nêu trong Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh và đơn xin theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh.

Tôi Có Thể Nhận Được Sự Giúp Đỡ Về Việc Làm Đơn Xin Như Thế Nào?
Để được giúp đỡ làm đơn xin theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, quý vị có thể liên lạc Providence Hospital, CARE Representatives, 6801 Airport Blvd, Mobile, AL, tại số 251-266-1540.

Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Nhận Được Thêm Thông Tin?
Bản sao của Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh và mẫu đơn xin theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh hiện có tại www.providencehospital.org và tại Registration office or the Business Office located at Providence Hospital, 6801 Airport Blvd, Mobile, AL. Các bản sao miễn phí Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh và đơn xin theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh cũng có thể nhận được qua bưu điện bởi by mail or online @ www.providencehospital.org. Thông tin thêm về Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh cũng có tại Business Office hoặc qua điện thoại tại số 251-266-1540.

Nếu Tôi Không Hội Đủ Điều Kiện Thì Sao?
Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các loại trợ giúp khác. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc CARE Representatives at Providence Hospital hoặc qua điện thoại tại số 251-266-1540.

Các bản dịch của Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, đơn xin theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, và bản tóm lược bằng ngôn ngữ thông thường này hiện có bằng các ngôn ngữ sau đây khi yêu cầu:

Spanish

English