CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH

CHÍNH SÁCH/NGUYÊN TẮC

Chính sách của bệnh viện Providence (“Cơ quan”) là đảm bảo sự thực thi công bằng trong xã hội trong việc cung cấp sự chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết khác về y khoa tại các cơ sở của Cơ quan. Chính sách này được thiết kế cụ thể để giải quyết cho khả năng hội đủ điều kiện về trợ giúp tài chánh cho các bệnh nhân có nhu cầu cần được trợ giúp tài chánh và nhận sự chăm sóc của Cơ quan.

1. Mọi trợ giúp tài chánh sẽ phản ảnh sự quyết tâm và tôn trọng của chúng tôi đối với phẩm giá của từng cá nhân và ích lợi chung, sự quan tâm đặc biệt và liên kết của chúng tôi với những người sống trong nghèo khó và những người dễ bị tổn thương khác, và cam kết của chúng tôi đối với công lý và sự coi sóc đối với mọi người.

2. Chính sách này áp dụng cho mọi dịch vụ khẩn cấp và cần thiết khác về y khoa mà Cơ quan cung cấp, bao gồm việc sử dụng các dịch vụ của bác sĩ và sức khoẻ hành vi. Chính sách này không áp dụng để sắp xếp thanh toán cho các thủ tục tuỳ chọn hoặc sự chăm sóc khác không phải là sự chăm sóc khẩn cấp hoặc mặt khác cần thiết về y khoa.

3. Danh sách các nhà cung cấp được bao trả bởi chính sách trợ giúp về tài chánh liệt kê một danh sách của các nhà cung cấp dịch vụ trong phạm vi các cơ sở của Cơ quan có nêu rõ là sự chăm sóc nào thì được bao trả bởi chính sách trợ giúp tài chánh và sự chăm sóc nào thì không.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Nhằm mục đích của Chính sách này, các định nghĩa sau đây áp dụng:

• “501(r)” có nghĩa là Phần 501(r) của Bộ Luật Thuế Vụ và được công bố trong đó.
• “Số Tiền Thường Được Gửi Hoá Đơn” hoặc “AGB” có nghĩa là, đối với sự chăm sóc trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần thiết khác về y khoa, số tiền thường được gửi hoá đơn cho các cá nhân có bảo hiểm bao trả cho sự chăm sóc đó.
• “Cộng đồng” vì mục đích của sự đánh giá những nhu cầu về sức khoẻ cộng đồng, chính sách này được áp dụng cho Hạt Mobile, Alabama. Hạt Mobile, Alabama là Hạt có khoảng 83% công dân là bệnh nhân của bệnh viện Providence.
• “Chăm Sóc Khẩn Cấp” có nghĩa là chăm sóc để điều trị cho một tình trạng y khoa được biểu lộ qua các triệu chứng cấp tính nghiêm trọng ̣(bao gồm đau nghiêm trọng, rối loạn tâm thần, và những triệu chứng lạm dụng chất) mà nếu không được chăm sóc y khoa tức thời có thể dẫn đến tổn hại nghiêm trọng đến chức năng của cơ thể, rối loạn chức năng nghiêm trọng của bất cứ bộ phận cơ thể nào, hoặc đặt sức khoẻ của một cá nhân, kể cả phụ nữ đang mang thai và thai nhi, vào tình trạng hiểm nghèo .
• “Chăm Sóc Cần Thiết Về Y Khoa” có nghĩa là sự chăm sóc được xác định là cần thiết về y khoa sau một quyết định là có lợi về lâm sàng bởi một bác sĩ có giấy phép hành nghề. Trong trường hợp sự chăm sóc được yêu cầu bởi một Bệnh nhân được bao trả theo chính sách này xác định là không cần thiết về y khoa bởi một bác sĩ duyệt xét, quyết định đó cũng phải được xác nhận bởi một bác sĩ thu nhận hoặc giới thiệu.
• “Cơ quan” có nghĩa là bệnh viện Providence
• “Bệnh nhân” có nghĩa là những người nào nhận sự chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về y khoa tại Cơ quan và người đó chịu trách nhiệm về tài chánh cho việc chăm sóc của bệnh nhân.

Sự Trợ Giúp Tài Chánh Được Cung Cấp

1. Các bệnh nhân có thu nhập dưới hoặc bằng 250 % mức Nghèo Khó do Liên Bang Quy Định (“FPL”), sẽ hội đủ điều kiện để được chăm sóc từ thiện miễn phí 100% về khoản phí cho các dịch vụ mà Bệnh nhân chịu trách nhiệm sau khi hãng bảo hiểm trả, nếu có.

2. Tối thiểu là, Bệnh nhân có mức thu nhập trên 250 % của FPL nhưng không được quá 400 % của FPL, sẽ được giảm giá theo một thang đo đối chiếu về phần phí tổn cho các dịch vụ đã cung cấp mà Bệnh nhân phải chịu trách nhiệm sau khi hãng bảo hiểm thanh toán, nếu có. Một Bệnh nhân hội đủ điều kiện để được giảm giá theo thang đo đối chiếu sẽ không bị tính phí quá các mức phí AGB đã được tính toán. Mức giảm giá theo thang đo đối chiếu là như sau:

3. Các bệnh nhân có nhu cầu về tài chánh đã được minh chứng với số thu nhập lớn hơn 400 % của FPL có thể hội đủ điều kiện để được xét theo “Thử nghiệm bình quân” cho một số giảm giá về các phí tổn nhận các dịch vụ của họ từ Cơ quan dựa theo sự đánh giá có chứng cứ về khả năng thanh toán của họ. Thu nhập so với chi phí sẽ được xét duyệt và bệnh nhân không thể có tài sản thứ yếu nhiều hơn 1$ so với phí tổn bệnh viện. Một Bệnh nhân hội đủ điều kiện để được giảm giá “Thử Nghiệm Mức Bình Quân” sẽ không bị tính phí quá các mức phí AGB đã được tính toán.
4. Đối với một Bệnh nhân có tham gia trong một số chương trình bảo hiểm cho rằng Tổ chức ở “ngoài hệ thống,” Tổ chức có thể giảm bớt hoặc từ chối sự trợ giúp tài chánh mặt khác hiện có cho Bệnh nhân dựa trên việc duyệt xét thông tin bảo hiểm của Bệnh nhân và các sự kiện và cảnh ngộ có liên quan khác.
5. Bệnh nhân nào hội đủ điều kiện cho sự chăm sóc từ thiện miễn phí 100% có thể chỉ phải trả một lệ phí tượng trưng đã được cố định tối đa là $250 cho những dịch vụ.
6. Khả năng hội đủ điều kiện để được trợ giúp về tài chánh có thể được xác định vào bất cứ thời điểm nào trong chu kỳ thu nhập và có thể bao gồm việc sử dụng cách ghi điểm giả định để xác định khả năng hội đủ điều kiện kể đến việc đương đơn không điền đơn xin trợ giúp về tài chánh (“Đơn Xin FAP”).
7. Khả năng hội đủ điều kiện để được trợ giúp về tài chánh có thể được xác định cho bất cứ số tồn khoản nào mà bệnh nhân có nhu cầu về tài chánh chịu trách nhiệm.
8. Tiến trình cho các Bệnh nhân và gia đình để kháng cáo về các quyết định của một Cơ quan về khả năng hội đủ điều kiện để được trợ giúp về tài chánh là như sau:

a. Nếu bệnh nhân cảm thấy những thông tin quan trọng bị bỏ sót trong khai báo tài chánh đầu tiên, họ có thể kháng cáo bằng cách viết đơn liệt kê những thông tin bổ sung và minh chứng và lý do tại sao những thông tin này không được liệt kê ở bản khai đầu tiên. Đơn kháng cáo có thể gửi đến văn phòng Thương Mại theo địa chỉ sau:

Business Office
Providence Hospital
P.O. Box 851537
Mobile, AL 36685

b. Mọi kháng cáo sẽ được xem xét bởi Uỷ ban kháng cáo về chăm sóc từ thiện 100% và trợ giúp tài chánh của bệnh viện Providence, các quyết định của uỷ ban sẽ được gửi trên văn bản tới cho Bệnh nhân hoặc gia đình là bên đã nộp kháng cáo.

Trợ Giúp Khác Cho Các Bệnh Nhân Không Hội Đủ Điều Kiện Để Được Trợ Giúp Tài Chánh

Các bệnh nhân nào hội đủ điều kiện để được trợ giúp về tài chánh, như đã nêu trên, vẫn có thể hội đủ điều kiện cho các loại trợ giúp khác mà Cơ quan cung cấp. Để cho được đầy đủ, các loại trợ giúp khác này được nêu ở đây, mặc dù chúng không được dựa trên nhu cầu và không có ý định chiếu theo 501(r) mà được bao gồm ở đây cho sự thuận tiện của cộng đồng được phục vụ bởi Providence Hospital.

1. Các Bệnh nhân không có bảo hiểm nào không hội đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh sẽ được cho giảm giá dựa trên mức giảm giá dành cho bên trả tiền trả ở mức cao nhất cho Cơ quan đó. Bên trả tiền ở mức cao nhất phải làm thành ít nhất 3% trong số người của Cơ quan được đo đạc theo số lượng hoạc doanh thu gộp của bệnh nhân. Nếu người thanh toán đơn độc không đạt được mức độ tối thiểu về số lượng này, nhiều hơn một hợp đồng của bên trả sẽ được tính trung bình để các điều khoản về chi trả được sử dụng cho tính trung bình số tài khoản cho ít nhất 3% số lượng giao dịch của Cơ quan trong năm nhất định.

2. Các Bệnh nhân không có bảo hiểm và có bảo hiểm là người không hội đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh có thể được giảm giá cho việc trả tiền nhanh chóng. Giảm giá cho việc trả tiền nhanh chóng có thể được đề nghị thêm vào việc giảm giá cho người không có bảo hiểm đã được mô tả trong đoạn văn ở ngay trước đó.

Các Giới Hạn Về Phí Tổn Cho Các Bệnh Nhân Hội Đủ Điều Kiện Được Sự Trợ Giúp Tài Chánh

Bệnh nhân hội đủ điều kiện được Trợ Giúp Tài Chánh sẽ không bị tính riêng lẻ quá mức AGB cho sự chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết khác về y khoa và không quá số phí tổn gộp cho tất cả các chăm sóc y khoa khác. Cơ quan sẽ tính toán một hoặc nhiều số phần trăm AGB qua việc dùng phương pháp “nhìn trở lại” và bao gồm lệ phí cho dịch vụ của Medicare và tất cả các hãng bảo hiểm sức khoẻ tư nhân thanh toán cho các đơn đòi của Tổ chức, tất cả phải chiếu theo 501(r). Một bản sao miễn phí về sự tính toán ABG và số phần trăm có thể lấy được qua trang mạng www.providencehospital.org

Làm Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh và Trợ Giúp Khác

Bệnh nhân có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh qua việc ghi điểm theo giả định về khả năng hội đủ điều kiện hoặc bằng cách làm đơn xin trợ giúp tài chánh qua việc nộp lên một đơn xin FAP đã điền. Một Bệnh nhân có thể bị từ chối sự trợ giúp về tài chánh nếu bệnh nhân đưa ra thông tin sai trên đơn xin FAP hoặc có liên kết với việc ghi điểm có chứng cứ cho tiến trình khả năng hội đủ điều kiện. Đơn xin FAP và các Chỉ Dẫn làm đơn xin FAP hiện có sẵn những nơi sau:

Trên mạng: www.providencehospital.org

Hoặc tại văn phòng Đăng Kí (The Registration Office) hoặc văn phòng Thương Mại (The Business Office) của bệnh viện Providence theo địa chỉ:

6801 Airport Blvd, Mobile, AL 36608

Gửi Hoá Đơn và Đòi Nợ

Các hành động mà Cơ quan có thể đảm nhận trong trường hợp không trả tiền được nêu trong chính sách gửi hoá đơn và đòi tiền riêng biệt. Một bản sao miễn phí về chính sách gửi hoá đơn và đòi nợ có thể lấy bằng cách viết thư yêu cầu đến địa chỉ sau:

The Providence Hospital
Attn: Business Office
P.O. Box 851537
Mobile, AL 36685

Diễn giải

Chính sách này nhằm tuân thủ theo 501(r), ngoại trừ nơi nào đã được nêu cụ thể. Chính sách này, cùng với tất cả các thủ tục hiện hành, sẽ được diễn giải và áp dụng chiếu theo 501(r) ngoại trừ nơi nào đã được nêu cụ thể.